Over Smart Makers Education


 

Smart Technology is het slim combineren en integreren van bestaande en nieuwe technologieën met ICT. Dit leidt tot nieuwe innovatieve processen, producten en diensten met een grote impact op leven en werk.

dose-media-368248.jpg

Achtergrond: Verbeteren van regionale aansluiting arbeidsmarkt-onderwijs op Smart Technology thema noodzakelijk

 

De grens tussen techniek en ICT vervaagt in toenemend tempo door bestaande technologieën slim te combineren met ICT. Dit heeft tot gevolg dat de wereld om ons heen drastisch verandert, door de vergaande integratie van hardware, software en machines.
 

Smart Technology is het slim combineren en integreren van bestaande en nieuwe technologieën met ICT. Dit leidt tot nieuwe innovatieve processen, producten en diensten met een grote impact op leven en werk.


Het publiek-private samenwerkingsverband Smart Makers Education biedt een antwoord op de groeiende vraag in de Metropoll Regio Amsterdam (MRA) regio naar medewerkers met verstand van Smart Technology en persoonlijke vaardigheden gericht op een leven lang leren, creativiteit en ondernemerschap. We doen dit door samen met partners uit bedrijfsleven, overheid en onderwijsinstellingen te werken aan:

  • Verhogen van instroom en doorstroom van jongeren in ICT-technische opleidingen;
  • Actualiseren van beroepsonderwijs met aandacht voor Smart Technology en persoonlijke vaardigheden als een leven lang leren, ondernemerschap en creativiteit;
  • Creëren van goede stage mogelijkheden en baankansen;
  • Om- her- en bijscholen van docenten en bestaand personeel;
  • Stimuleren van kennisuitwisseling tussen bedrijven, onderwijs en overheid;
  • Uitvoeren van praktijkonderzoek hoe studenten beter voor te bereiden op een snel veranderende arbeidsmarkt.
 

De Techniek Raad Noord-Holland voorziet mede als gevolg van deze ontwikkelingen vanaf 2016 een tekort van 1390 FTE technisch & ICT personeel in Noord-Holland. In 2015 was dit aantal nog 1100. Het tekortcijfer is een theoretisch getal; het geeft een maatstaf voor de kwaliteit van de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt. De ‘tekorten’ worden door werkgevers opgevuld met gediplomeerden van aanverwante opleidingen, uitzendkrachten, buitenlands personeel en zzp’ers. Bovendien zijn er (in mei 2016) ca. 14.000 werkzoekende technische WW-uitkeringsgerechtigden. Er lijkt dan ook eerder sprake van een gigantische mismatch in plaats van een werkelijk tekort. Onder invloed van continue technologische ontwikkelingen en twee regionale Smart Industry field labs zal deze mismatch alleen maar toenemen; net als vraag naar medewerkers met kennis van Smart Technology. Bedrijven verbonden aan ons publiek-private samenwerkingsverband (PPS) bevestigen dit. Aan het regionale beroepsonderwijs (Nova College en Hogeschool Inholland) de taak om zo snel mogelijk deze nieuwe medewerkers op te leiden. Een uitdagende opdracht waar beide instellingen graag gehoor aan geven, maar tevens een opdracht die zij niet alleen kunnen uitvoeren.

Van deze onderwijsinstellingen wordt verwacht dat zij voldoende goed opgeleid personeel opleiden, afgestemd op de vraag uit de arbeidsmarkt. ROC’s hebben nu al grote uitdagingen in de (macro)doelmatigheid van het opleidingsaanbod. Naast het voldoen aan verschuivende tekorten en overschotten, moeten studenten ook worden opgeleid met de juiste up-to-date technische kennis en moet worden gestreefd naar optimale doorstroming naar het hbo. Bovendien moeten deze studenten net als de onderwijsinstellingen en bedrijven in hun loopbaan mee kunnen bewegen in de (arbeids)markt. Er is namelijk grote kans dat het beroep waarvoor ze worden opgeleid verandert of verdwijnt onder invloed van maatschappelijke en technologische ontwikkelingen.

Bedrijven geven desgevraagd aan in toenemende mate moeite te hebben met het schetsen van het juiste ‘nieuwe’ beroepsbeeld, zeker op de lange termijn. Zij moeten zelf ook nog ontdekken wat Smart Technology ontwikkelingen precies gaan betekenen. Dat terwijl nieuwe studenten die nu worden opgeleid in het (v)mbo vrijwel zeker te maken gaan krijgen met deze ontwikkelingen. Gecombineerd met economische factoren maakt dat de mismatch tussen arbeidsmarkt en onderwijs toeneemt, zeker in sectoren als maakindustrie en ICT die direct worden geraakt door Smart Technology ontwikkelingen. 

Dit vraagt om structureel overleg tussen bedrijven, overheid en (v)mbo en hbo instellingen. Maar meer dan dat vraagt het van bedrijven en onderwijsinstellingen om de handen ineen te slaan bij het ontdekken van de mogelijkheden van Smart Technology. Door gezamenlijk kennis en ervaring op te bouwen kunnen studenten worden opgeleid met de laatste ontwikkelingen in Smart Technology en bedrijven direct profiteren van de voordelen hiervan. Dit is de formule van een regionaal privaat initiatief in Haarlem, de 3D Makers Zone vanuit waar SMART MAKERS EDUCATION is ontstaan.


Onze missie:

De opdracht voor SME is om blijvend te monitoren welke ontwikkelingen actueel zijn en de belangrijkste te vertalen naar actielijnen. Bedrijven, instellingen, universiteiten en hogescholen, lectoraten en practoraten vervullen een actieve rol in de ontwikkeling van de actielijnen. 


Onze visie: 

De ambitie is te groeien naar HET regionale samenwerkingsverband in de cross-over van ICT en maakindustrie, ICT en zorg en meer. Zo creëren we, gedreven door Smart Technology ontwikkelingen, een innovatief klimaat dat regionale bedrijven zal helpen concurrerend te blijven, leiden we een nieuwe generatie werknemers op die open staat voor de nieuwste ontwikkelingen en die deze weet toe te passen in het snel veranderende werkveld.


Op basis van de actielijnen zetten we ons in voor continue ontwikkeling van onderwijs in Smart Technology en de gevraagde persoonlijke vaardigheden in V(MB)O, mbo en hbo opleidingen. We promoten ICT-technische beroepen in V(MB)O en basisonderwijs. We ontwikkelen curricula, scholen docenten bij en bieden een uitdagende leeromgeving waarin we docenten en jongeren kennis laten ontwikkelen van de actuele technologieën. We groeien naar een Learning Community waar (oud)studenten, docenten, bedrijven en instellingen in onze ‘pits straat’ formule kennis halen en brengen. Daarnaast betrekken we jongeren in innovatieve werkvormen zoals Makathons™ bij actuele vraagstukken van bedrijven, zo ontwikkelen we in co-creatie kennis die direct in de praktijk van onderwijs en bedrijf kan worden toegepast. Door samen te werken zorgen we in een snel veranderende arbeidsmarkt voor voldoende en goed opgeleid personeel met kennis van Smart Technology en de gevraagde persoonlijke vaardigheden - nu en in de toekomst.

Op basis de vraag van het bedrijfsleven en onze visie en missie hebben we vijf actielijnen en onderliggende doelstellingen ontwikkeld:

 

Actielijn 1: Kiezen

In directe samenwerking met het voortgezet onderwijs, mbo, hbo en het bedrijfsleven promoten beroepen in techniek en ict in basis en voortgezet onderwijs in de Metropoolregio Amsterdam. Dit doen we door leerlijnen en keuzemodules te ontwikkelen om de doorstroom naar hogere opleidingen te bevorderen. Regionale evenementen te organiseren waar basisschoolleerlingen kennis kunnen maken met een beroep in techniek en ict. We verhogen de aantrekkingskracht van mbo4 opleidingen in ICT en technische beroepen en verrijken deze met een Smart Technology profiel. Hiermee spelen we in op de groeiende vraag naar ICT en technisch geschoold personeel.

 


Actielijn 2: Leren

De partners van SME geven aan dat technieken voor het optimaliseren van onderhoud met behulp van Smart Technology, 3D-printing, Sensoring en Internet of Things netwerken, op dit moment de meest actuele ontwikkelingen zijn. De komende jaren wordt dan ook ingezet op het ontwikkelen/updaten van onderwijscurricula voor deze technologieën. Met deze actielijn spelen we in op de vraag naar goed gekwalificeerd personeel.


Actielijn 3: Werken

Toonaangevende regionale bedrijven in de regio als PWN, Tata Steel, HHNK, Cisco en PWN hebben zich verbonden aan deze actielijn. Zij richten hun vacatures op personeel die dit vernieuwde curriculum hebben afgerond en creëren daarmee passende baankansen in de regio. Ook creëren zij passende stageplekken, gericht op Smart Technologies. We bieden via de Smart Makers Academy mogelijkheden voor docenten en medewerkers om in korte sessies, vraag gestuurd, hun kennis te onderhouden. Wij noemen dit de ‘pitstraat’ formule. In een (online) Learning Community stimuleren we het delen van expertise rondom Smart Technology tussen (oud)studenten, bedrijven, leveranciers en experts. Met deze initiatieven komen we tegemoet aan zowel de kwantitatieve als kwalitatieve vraag.


Actienlijn 4: Innoveren

We betrekken studenten actief in het innovatieproces van bedrijfsleven om in co-creatie innovatieve producten en concepten te ontwikkelen. De praktijk wijst nu al uit dat co-creatieve werkvormen als Makathons direct innovatieve producten en concepten opleveren. We realiseren innovatielabs waar bedrijven zich aan elkaar kunnen optrekken in het toepassen van de nieuwste technieken. In deze omgevingen kunnen gelijktijdig docenten zich voortdurend blijven professionaliseren in dit vakgebied én kan het onderwijs werken aan het ontwikkelen van curricula. Hiermee werken onderwijs en bedrijfsleven tegelijkertijd samen aan de kwalitatief juiste scholing van studenten en aan het gezamenlijk verkennen van technische innovaties.

 


Actielijn 5: Onderzoek

De behoefte van het bedrijfsleven aan personeel met kennis van Smart Technology zal over de jaren inhoudelijk steeds sneller veranderen. Steeds meer is er behoefte aan medewerkers die breed, flexibel inzetbaar zijn en zichzelf kunnen blijven ontwikkelen. Praktijkonderzoek is nodig om de juiste mix te vinden van actuele kennis van Smart Technologies en de persoonlijke vaardigheden en welke werkvormen daarbij effectief zijn. Het practoraat ‘Smart Technology Skills’ is opgezet om een antwoord te geven op dit vraagstuk. Samen met hbo lectoraten in techniek en onderwijs spelen zij een belangrijke rol voor SME, onder andere d.m.v. wetenschappelijke onderbouwingen en onderzoek.